Beleidsplan 2019 – 2022

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Favendo, opgericht door de heer B.L.M. van der Hart en zijn echtgenote mevrouw J.J. Hoogendijk.

De Stichting Favendo stelt zich ten doel om in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen (“ANBI’s”) financieel of op andere wijze te ondersteunen.

Dit plan geeft inzicht in:

– Achtergrond
– Doel
– Aanpak
– Richtlijnen en thema’s
– Uitvoering
– Bestuur
– Besluitvorming
– Vermogen
– Financiën
– Communicatie

Namens het bestuur van Stichting Favendo,
J.J. Hoogendijk, voorzitter

Achtergrond

Stichting Favendo is een onafhankelijke stichting, opgericht in 2018 door de heer B.L.M. van der Hart en zijn echtgenote J.J. Hoogendijk. Het fiscaal nummer van de stichting is 8593.66.066. Het KvK-nummer is 73127647. De stichting zal zo spoedig mogelijk na oprichting de ANBI-status aanvragen bij de Belastingdienst.

De heer Van der Hart is enig bestuurder van de Stichting Administratiekantoor Jaytex Products, de enig aandeelhouder van Jaytex Products B.V. Deze vennootschap is 18 jaar geleden opgericht en fungeert als holdingvennootschap die het beheer voert over diverse bedrijven. Jaytex Products B.V. heeft haar winsten de laatste jaren sterk zien toenemen. Vanuit die achtergrond vonden de oprichters het tijd worden om een deel van die jaarlijkse winsten van Jaytex Products B.V. te gaan doneren aan goede doelen. Daarmee wordt uiting gegeven aan de maatschappelijke betrokkenheid van Jaytex Products B.V. en haar stakeholders.

Doel

Stichting Favendo stelt zich ten doel haar vermogen zo veel mogelijk aan te wenden om in Nederland gevestigde goede doelen met een ANBI-status financieel te ondersteunen.

Zoals beschreven in Artikel 2 lid 1 van de Statuten

Aanpak

Het doel van de stichting is het doen van schenkingen aan fiscaal erkende algemeen nut beogende instellingen. De stichting tracht dit doel te bereiken door het zo efficiënt mogelijk aanwenden van haar vermogen, welk vermogen daartoe zal worden belegd en beheerd in overeenstemming met de daarvoor geldende maatstaven.

Zoals beschreven in Artikel 2 lid 1 en 2 van de Statuten

Richtlijnen en thema’s

Om in aanmerking te kunnen komen voor financiële ondersteuning van Stichting Favendo moeten goede doelen beschikken over een ANBI-status. Het kan hierbij gaan om een breed spectrum van goede doelen/activiteiten, waarbij het belangrijk is dat het veelal zal gaan om relatief kleinere persoonlijke projecten.

Stichting Favendo wil graag zelf in contact komen met de mensen achter de goede doelen. Persoonlijke betrokkenheid speelt daarbij een grote rol.

De nadruk zal komen te liggen op goede doelen die gericht zijn op zorg en innovatie voor met name kinderen én ouderen, die hulp nodig hebben omdat hen iets overkomen is. Of die buiten hun schuld in omstandigheden zijn komen te verkeren waar hulp van buitenaf zeer welkom is. Te denken valt daarbij aan ANBI’s zoals KIKA, CliniClowns, brandwondencentra, of blindengeleidehondencentra.

Tevens zal de aandacht gericht worden op medische onderzoeken op gebieden waar nu nog weinig aandacht voor is (“bijzondere ziektes”).

Uitvoering

Stichting Favendo wordt door haar bestuur vertegenwoordigd en handelt bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden naar het doel en het belang van de stichting.

Het bestuur verricht de volgende taken:

  • Identificatie van projecten/initiatieven die in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit Stichting Favendo. De enige voorwaarde is dat het ANBI’s betreft. Het kunnen nieuwe initiatieven zijn, maar ook projecten waar in het verleden reeds eerder een band mee is opgebouwd. De initiatieven kunnen ook worden aangedragen van buitenaf.
  • Het bestuur zoekt naar nieuwe sponsoren. Deze taak heeft echter geen prioriteit.
  • Tijdens de bestuursvergadering(en) wordt een keuze gemaakt welke initiatieven/goede doelen de ondersteuning van Stichting Favendo gaan ontvangen en in welke periode en in welke vorm dat gaat plaats vinden.
  • Er wordt eventueel een bezoek gebracht aan de verkozen doelen om te bekijken hoe en hoe lang een bepaald project ondersteuning gaat ontvangen.

Getracht wordt, op de reserveringen voor langlopende projecten en de onkostenvergoedingen na, de donaties ieder jaar volledig uit te keren.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Favendo bestaat uit een oneven aantal bestuursleden van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag een familieband met een andere bestuurder hebben.

Bij oprichting zijn de volgende vijf bestuursleden benoemd, waarvan één persoon één van de oprichters is en één een familielid is van deze oprichter. De overige drie leden van het bestuur hebben geen familieband met de oprichters.

Sinds de oprichting wordt het bestuur gevormd door:

Jacoba Johanna Hoogendijk: Voorzitter
Pauline Bossaert: Secretaris/penningmeester
Timo van der Hart: Algemeen bestuurslid
Daniëlle Angela Baas: Algemeen bestuurslid
Shirley Virginia van Kampen: Algemeen bestuurslid

De bestuursleden zijn benoemd voor onbepaalde tijd.

Het bestuur ontvangt geen geldelijke beloning voor de door haar verrichte werkzaamheden, wel een vergoeding voor de in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Zoals beschreven in Artikel 2 van de Statuten

Besluitvorming

Het bestuur komt meerdere malen per jaar samen. Het initiatief tot samenkomen kan door de voorzitter worden genomen, of door ten minste twee van de overige bestuurders.

Ieder bestuurslid heeft één stem. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan beslist het lot. Besluiten worden over het algemeen genomen tijdens de bestuursvergaderingen.

Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van elk buiten de vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Zoals beschreven in Artikel 7 van de Statuten

Vermogen

Stichting Favendo heeft geen winstoogmerk en zal haar middelen ontvangen door donaties, giften legaten en subsidies.

Artikel 3 lid 1 van de Statuten

In eerste instantie zullen de middelen vooral ontvangen worden door middel van donaties van Jaytex Products B.V. Daardoor zorgt Jaytex Products B.V. voor continuïteit middels jaarlijkse donaties.

Ook giften van buitenaf kunnen bijdragen aan het vermogen van Stichting Favendo. Alle giften en donaties komen volledig ten goede aan de door het bestuur van de stichting uitgekozen Nederlandse ANBI’s. Slechts alle directe onkosten, zoals drukwerk, reis- en verblijfkosten, accountants- en bankkosten, komen voor rekening van de stichting.

Het bestuur beslist bij meerderheid over de bestemming van de donaties.

Financiën

Jaytex Products B.V. zal het eerste jaar, zodra de ANBI-status is verkregen, de eerste donatie kunnen doen van minimaal € 100.000. Jaytex Products B.V. streeft er naar jaarlijks een substantieel deel van haar winst voor belasting aan Stichting Favendo te doneren. Zolang Jaytex Products B.V. winst blijft maken zullen deze donaties doorgang blijven vinden. De hoogte van de donaties zal, afhankelijk van de winst van Jaytex Products B.V., jaarlijks fluctueren. Maar het streven is om minimaal Euro 100.000,- per jaar te zullen blijven uitkeren. De stichting zal reserveringen opbouwen om de continuïteit van langlopende projecten te waarborgen en om te voorkomen dat andere financiële toezeggingen niet nagekomen zouden kunnen worden.

Het doel is om de kosten zo laag mogelijk te houden. De meeste kosten , zoals telefoon, porto en huisvesting worden door de oprichters of Jaytex Products B.V. gefinancierd. Datzelfde geldt voor de oprichtingskosten van de stichting. Enkel de hiervoor genoemde onkosten van de bestuursleden worden door de stichting gefinancierd.

Communicatie

Stichting Favendo rapporteert elk jaar over haar werkzaamheden in de vorm van een jaarverslag. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website: www.favendo.nl en zal worden verstuurd naar direct betrokkenen.

Mogelijk worden er in de toekomst ook nieuwsbrieven voor donateurs verstuurd.

Geven is Beleven

Stichting Favendo

Informatie

Hier vindt u ons beleidsplan en jaarverslag.

Ons bankrekeningnummer:
IBAN NL26 ABNA 0834 4237 74

KVK: 73127647

Contact

Kalfjeslaan 32-A
2623 AH  Delft

info@favendo.nl

Deze website is mede mogelijk gemaakt door: